Menu:

Status SKN UN FRIENDS:Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§.1
Studenckie Koło Naukowe UN FRIENDS, zwane dalej Kołem, działa przy Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi, ul. Brzozowa 3.
§.2
Nazwa stowarzyszenia brzmi: „Studenckie Koło Naukowe UN FRIENDS”.
§.3
Koło jest samodzielnym stowarzyszeniem studenckim.
§.4
Koło działa zgodnie z powyższym statutem i uchwałami uchwalonymi na jego mocy.
§.5
Czas działania Koła jest nieokreślony.

Rozdział 2 - Cele Koła i ich realizacja

§.6
Celami statutowymi Koła są:

 1. rozwijanie wiedzy na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych wśród studentów,
 2. integracja środowiska studenckiego,
 3. prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej przede wszystkim w zakresie problematyki Organizacji Narodów Zjednoczonych,
 4. promowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych,
 5. uczestniczenie w akcjach organizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (wolontariat, realizowanie kalendarza ONZ),
 6. rozwijanie osobowości członków Koła,
 7. ułatwienie lepszego startu zawodowego członkom Koła,
 8. umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych,
 9. organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji naukowych, w tym także konferencji wyjazdowych,
 10. współpraca z uczelnianymi oraz pozauczelnianymi Kołami naukowymi i organizacjami studenckimi,
 11. promowanie Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Polsce i na świecie,
 12. rozwijanie świadomości studentów na temat problemów społeczno-ekonomicznych dotyczących współczesnego świata,
 13. promowanie Polski na świecie,
 14. promowanie Łodzi w Polsce i na świecie.

§.7
Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność grup projektowych Koła,
 2. organizowanie i udział w seminariach, praktykach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych ,
 3. współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
 4. organizowanie spotkań i dyskusji,
 5. organizowanie i pośredniczenie w stażach i praktykach, a także wyjazdach,
 6. działalność wydawniczą,
 7. gromadzenie i udostępnianie materiałów otrzymanych z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie,
 8. organizowanie i udział w szeroko rozumianym wolontariacie,
 9. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Rozdział 3 - Członkostwo Koła

§.8
Członkowie Koła dzielą się na :

 1. Członków Założycieli, zwanych dalej członkami,
 2. Członków Zwyczajnych, zwanych dalej członkami ,
 3. Członków Wspierających,
 4. Członków Honorowych.

§.9
Członkiem Koła może być każdy student każdej Uczelni Wyższej, który:

 1. jest zainteresowany problematyką naukową Koła,
 2. wyraża chęć bycia członkiem Koła,
 3. bierze aktywny udział w działalności Koła,
 4. uzyska zgodę Zarządu Koła.

§.10
Członkiem Koła może być każdy absolwent każdej Uczelni Wyższej, który:

 1. jest zainteresowany problematyką naukową Koła,
 2. wyraża chęć bycia członkiem Koła,
 3. bierze aktywny udział w działalności Koła,
 4. uzyska zgodę Zarządu Koła,
 5. przynajmniej od roku przed skończeniem studiów brał aktywny udział w pracach Koła

§.11
Członkiem Koła może zostać osoba, która nie jest ani studentem, ani absolwentem Uczelni Wyższej, na wniosek Zarządu Koła, decyzją Walnego Zgromadzenia Członków, podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli:

 1. jest zainteresowany problematyką naukową Koła,
 2. wyraża chęć bycia członkiem Koła,
 3. bierze aktywny udział w działalności Koła.

§.12
Członkami Założycielami są osoby, które przyczyniły się do powstania Koła. Są oni pełnoprawnymi Członkami Koła od chwili jego założenia. Lista Członków Założycieli znajduje się w załączniku do niniejszego statutu.

§.13
Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Koła, bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§.14
Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła, bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§.15
Członkowie mają prawa, do których należą:

 1. czynne uczestnictwo w działalności Koła,
 2. korzystanie z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń, będących do dyspozycji Koła,
 3. udział w Walnym Zgromadzeniu Członków,
 4. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła.
 5. swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu

§.16
Członkowie mają prawa, do których należą:

 1. przestrzeganie postanowień statutu Koła oraz decyzji jego organów,
 2. aktywne uczestnictwo w pracach Koła,
 3. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac
 4. dbanie o dobre imię Koła.

§.17
Kandydatowi na Członka Koła przysługują wszystkie prawa Członka Koła za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do głosowania podczas Walnego Zebrania.

§.18
Członek Koła oraz Kandydat na Członka Koła ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów
 2. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac
 3. dbania o dobre imię Koła

§.19
Członkostwo w Kole nabywa się decyzją Zarządu Koła lub zgodnie z §.11

§.20
Członkowie mają prawa, do których należą:

 1. złożenia Zarządowi Koła oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
 2. narażania dobrego imienia Koła,
 3. działalności sprzecznej ze statutem Koła.

§.21
Wykluczenie z Koła następuje w drodze decyzji Zarządu Koła.

Rozdział 4 - Władze Koła

§.22
Władzami Koła są :

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Koła.

§.23
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.

§.24
W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy Członkowie.

§.25
Każdemu Członkowi wchodzącemu w skład Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje 1 głos.

§.26
Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej jeden raz w roku.

§.27
Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła.

§.28
Zarząd Koła ma obowiązek podjąć decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek 1/3 liczby, Członków w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.

§.29
Miejsce i data zwołania Walnego Zgromadzenia Członków zostają podane do publicznej wiadomości Członków Koła, na tablicy ogłoszeń Koła, na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§.30
Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. wybór Członków Zarządu Koła,
 2. odwołanie Członków Zarządu Koła,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Koła,
 5. rozpatrywanie skarg Członków Koła na działalność Członków Zarządu Koła,
 6. podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności Koła,
 7. podejmowanie decyzji o przyjęciu nowego Członka zgodnie z §.11,
 8. podejmowanie uchwał, regulujących pracę Koła.

§.31
Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.

§.32
Kadencja wszystkich władz wybieranych Koła trwa 2 lata.

§.33
Członkowie Zarządu Koła są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów.

§.34
Głosowania dotyczące powoływania i odwoływania Członków Zarządu Koła, oraz przyjęcia nowego Członka zgodnie z §11, są tajne.

§.35
W skład Zarządu Koła wchodzą :

 1. Prezes,
 2. Wiceprezes ds. logistycznych,
 3. Wiceprezes ds. public relations,
 4. Sekretarz ds. lingwistycznych,
 5. Sekretarz ds. multimedialnych,
 6. Sekretarz ds. administracyjnych,
 7. Skarbnik.

§.36
Skład Zarządu Koła może być w razie konieczności powiększony, na wniosek Zarządu, decyzją Walnego Zgromadzenia Członków.

§.37
Do kompetencji i obowiązków Zarządu Koła należy:

 1. podejmowanie wiążących decyzji dotyczących działalności Koła,
 2. ustalanie planu pracy i czuwanie nad jego wykonaniem,
 3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
 4. podejmowanie decyzji o nadaniu i odebraniu praw członkowskich,
 5. rozstrzyganie sporów, których nie reguluje statut,
 6. administrowanie majątkiem Koła,
 7. kierowanie bieżącą działalnością Koła,
 8. prowadzenie rejestru Członków Koła.

§.38
Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy :

 1. odpowiedzialne kierowanie pracami Koła,
 2. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 3. reprezentowanie Koła w kontaktach z Władzami Uczelni,
 4. występowanie w imieniu Koła we wszystkich oficjalnych okolicznościach,
 5. prowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków,
 6. dbanie o rozwój organizacji i jej Członków,
 7. kierowanie i koordynowanie pracy Koła oraz współpracy z innymi organizacjami,
 8. podejmowanie czynności pozostających w kompetencji Zarządu Koła w sprawach nie cierpiących zwłoki, (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła),
 9. zwoływanie zebrania Zarządu Koła,
 10. dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,
 11. czuwanie nad przestrzeganiem przez Członków Koła przepisów zawartych w jego statucie.

§.39
Członkowie mają prawa, do których należą:

 1. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 2. zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności,
 3. pomoc prezesowi w spełnianiu jego obowiązków,
 4. zapewnianie prawidłowego obiegu informacji pomiędzy Członkami Koła,
 5. koordynowanie prac naukowych prowadzonych przez Koło,
 6. odpowiedzialność za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez Koło,
 7. koordynowanie i kontrola kontaktów Koła z podmiotami zewnętrznymi,
 8. nadzorowanie prac wszystkich grup projektowych.

§.40
Do obowiązków i kompetencji Sekretarzy Koła należy:

 1. sporządzanie sprawozdań z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków oraz wszelkich oficjalnych spotkań organizowanych przez Koło,
 2. gromadzenie dokumentacji i sprawozdań Koła,
 3. sprawowanie właściwej opieki nad wszelką dokumentacją Koła,
 4. sprawowanie opieki nad pieczątką oraz biurem,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z formalnym aspektem działalności koła na Uczelni.
 6. prowadzenie i koordynowanie swojego pola działalności.

§.41
Do obowiązków i kompetencji Skarbnika należy :

 1. dbanie o racjonalne wykorzystanie środków finansowych Koła,
 2. rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła,
 3. gromadzenie wszystkich dokumentów dotyczących wydatków Koła,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych z wszystkich przedsięwzięć, w które zaangażowane są środki finansowe Koła,
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 6. sporządzanie kosztorysów projektów

Rozdział 5 - Regulacje finansowe Koła

§.42
Dla realizacji swoich celów statutowych Koło korzysta z następujących źródeł finansowania:

 1. środki finansowe otrzymane od Uczelni,
 2. sponsoring,
 3. dotacje, darowizny,
 4. granty,
 5. inne środki dopuszczone prawem.

§.43
O podziale środków finansowych Koła decyduje Zarząd Koła.

Rozdział 6 - Postanowienia końcowe

§.44
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków oraz zatwierdzenia go przez odpowiednie Władze Uczelni.

§.45
Uchwały podjęte przez Zarząd mają moc wiążącą i stanowią prawo Koła równorzędne ze Statutem.

§.46
Zmiana Statutu następuje w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§.47
Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Zarządu Koła, w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków na posiedzeniu w dniu 4 maja 2004 roku.